Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

09:00 – 09:05

Lời mở đầu

09:05 – 09:35

Nguyên lý phân tích xét nghiệm Đông máu trên hệ thống tự động Sysmex

Vũ Đức Hiệp

Chuyên viên sản phẩm Đông máu – Sysmex Việt Nam

09:35 – 10:15

Đường cong phản ứng Đông máu – Công cụ hỗ trợ đánh giá kết quả xét nghiệm

Trung Thị Thu Hà

Chuyên viên ứng dụng – Sysmex Việt Nam

10:15 – 10:45

Thảo luận & Quiz

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.