Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

09:00 – 09:05

Lời mở đầu

09:05 – 09:35

Nguyên lý phân tích xét nghiệm Đông máu trên hệ thống tự động Sysmex

Vũ Đức Hiệp

Chuyên viên sản phẩm Đông máu – Sysmex Việt Nam

09:35 – 10:15

Đường cong phản ứng Đông máu – Công cụ hỗ trợ đánh giá kết quả xét nghiệm

Trung Thị Thu Hà

Chuyên viên ứng dụng – Sysmex Việt Nam

10:15 – 10:45

Thảo luận & Quiz