SP-10

Add to wishlist

SP-10 là một bộ kéo và nhuộm lame hoàn toàn tự động có thể tích hợp vào dòng XN-3000/9000. Nó thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và hiệu quả trong việc chuẩn bị kéo lame tế bào để đánh giá và giải thích hình thái tế bào kịp thời. Lame chỉ được chuẩn bị khi các mẫu đáp ứng các điều kiện người dùng xác định trước, thúc đẩy hiệu quả quy trình làm việc dựa trên nhu cầu lâm sàng.

SP-10

  • Tiêu chuẩn hóa việc chuẩn bị phết lame tế bào bằng phương pháp thông minh (góc lưỡi của máy phết, tốc độ máy phết và lượng máu được điều chỉnh theo HCT của từng mẫu.)

  • Các cách thức nhuộm tùy chỉnh bao gồm cả vết đơn hoặc đôi

  • Kéo và nhuộm lame lên đến 120 lame/giờ